شرکت پیشگام|شرکت صنعتی پیشگام

شرکت تعاونی دام دانه ابرکوه

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :   

                                                                                                                                                                                                                                              

شركت تعاوني دامدانه ابركوه

تاريخ احداث پروژه : سال 80

محل احداث :ابركوه