شرکت پیشگام|شرکت صنعتی پیشگام

شرکت تعاونی گلدونه

پروژه هاي كامل اجراشده ، طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي

    توليد خوراك و كنسانتره دام :                                                                                                                                                                                                                                                    

 

شركت تعاوني گلدونه

تاريخ احداث پروژه : سال 82

محل احداث : بيرجند